к экономической информатике   профессорские статьи   Л. П. ХОРОШУН (РУССКИЙ)   Л. П. ХОРОШУН (УКРАIНЬСКА)

Леонид Петрович ХОРОШУН. Научные труды

Бібліографія публікацій Л. П. Хорошуна

1. Влияние температуры на деформирование и долговременную повреждаемость неармированных материалов / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 8. — С. 3-11. — Библиогр.: 13 назв. — рус.
Запропоновано теорію довготривалої пошкоджуваності для однорідних матеріалів з урахуванням температурного впливу. Процес пошкоджуваності матеріалу моделюється утворенням в ньому стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Шлейхера - Надаї, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) матеріалу з урахуванням температурної складової. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності матеріалу від часу, макронапружень від часу, а також одержано відповідні криві. Досліджено вплив температури на криві макродеформування і пошкоджуваності матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.606.22
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
2. Влияние температуры на связанные процессы деформирования и долговременной повреждаемости слоистых материалов / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2011. — 47, N 2. — С. 76-85. — Библиогр.: 13 назв. — рус.
Побудовано теорію довготривалої пошкоджуваності шаруватих матеріалів під впливом температури. Процес пошкоджуваності шарів матеріалу моделюється утворенням у них стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікроб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Шлейхера - Надаї, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) шарів з урахуванням температурної складової. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності шарів матеріалу від часу, макронапружень від часу, а також одержано відповідні криві та досліджено вплив на них температури.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж363.062.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
3. Влияние физической нелинейности деформирования на кратковременную микроповреждаемость волокнистого материала / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2004. — 40, N 10. — С. 88-97. — Библиогр.: 17 назв. — рус.
Побудовано узагальнення структурної теорії короткочасної мікропошкоджуваності матеріалу для випадку, коли неушкоджений матеріал ізотропної матриці волокнистого композита з трансверсально-ізотропними волокнами деформується нелінійно, причому мікроруйнування мають місце тільки в матриці. Базою є стохастичні рівняння пружності волокнистого композита з пористою матрицею, матеріал каркаса якої деформується за нелінійним законом. Критерій руйнування мікрооб'ємів матеріалу матриці приймається у формі Губера - Мізеса. З урахуванням властивостей функції розподілу статистично однорідного випадкового поля межі мікроміцності матеріалу сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для фізично нелінійного матеріалу матриці, що разом з рівняннями зв'язку між макронапруженнями та макродеформаціями волокнистого композита з пористою фізично нелінійною матрицею утворює замкнену систему, яка описує спільний процес фізично нелінійного деформування та мікропошкоджуваності. Побудовано алгоритми обчислення залежностей макронапружень у композиті від макродеформацій і мікропошкодженості матриці від макродеформацій, а також одержано відповідні криві для одновісного розтягнення волокнистого композита у випадку, коли матриця композита деформується за лінійно зміцнювальним законом.
Індекс рубрикатора НБУВ: К364.106.22
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
4. Влияние физической нелинейности деформирования на кратковременную микроповреждаемость слоистого материала / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2004. — 40, N 8. — С. 66-75. — Библиогр.: 17 назв. — рус.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
5. Влияние физической нелинейности матрицы на деформирование зернистого композита при микроповреждаемости включений / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2005. — 41, N 4. — С. 3-11. — Библиогр.: 21 назв. — рус.
Структурна теорія короткочасної мікропошкоджуваності матеріалу узагальнюється на випадок, коли мікропошкодження відбуваються в включеннях зернистого композита, а матеріал матриці деформується за фізично нелінійним законом. В основу покладені стохастичні рівняння пружності зернистого композита з пористими включеннями. Умовою руйнування мікрооб'ємів матеріалу включень приймається критерій міцності Губера - Мізеса. Сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для включень композита, що разом з рівняннями зв'язку між макронапруженнями та макродеформаціями зернистого композита з пористими включеннями іа фізично нелінійною матрицею утворюють замкнену систему, що описує спільний процес фізично нелінійного деформування та мікропошкоджуваності, що відбуваються в різних компонентах композита. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності включень від макродеформацій і діаграм деформування, а також отримано відповідні криві для одновісного розтягу зернистого композита у випадку, коли матеріал матриці є таким, що лінійно зміцнюється.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.1-2 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
6. Градиентная модель в задаче о концентрации напряжений возле кругового отверстия в двухкомпонентных стохастических композитах / Л.П. Хорошун, Ю.М. Кабыш // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 12. — С. 41-53. — Библиогр.: 21 назв. — рус.
Градієнтну модель деформування стохастично-неоднорідних середовищ застосовано для дослідження концентрації напружень біля кругового отвору у двокомпонентних пружних композитах. В основу дослідження покладено подання загального розв'язку системи рівнянь рівноваги через гармонійні функції та функції, які задовольняють рівнянням Гельмгольца. Використовуючи цей розв'язок, досліджено задачі про всебічний та одновісний розтяг нескінченної площини з круговим отвором. Проведено порівняння одержаних результатів із розв'язками простішої теорії ефективних модулів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
7. Гурий Николаевич Савин (крат. очерк о жизни и науч.-пед. деятельности) / Л.П. Хорошун, Я.Я. Рущицкий // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 1. — С. 5-15. — рус.
Індекс рубрикатора НБУВ: В2д(4УКР)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
8. Двухконтинуумная механика диэлектриков как основа теории пьезоэлектричества и электрострикции / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2008. — 44, N 8. — С. 32-44. — Библиогр.: 18 назв. — рус.
Запропоновано новий принцип побудови теорії зв'язаних динамічних процесів електропружності діелектриків, яким присутні п'єзоелектричні й електрострикційні властивості. Теорія базується на чисто механічних уявленнях про двохконтинуумне описання деформування діелектрика як суміші попарно зв'язаних у нейтральні молекули або елементарні комірки позитивних і негативних зарядів за умови існування пружного потенціалу та лінійно-квадратичної залежності парціальних напружень від різниці переміщень зарядів. На підставі визначення вектора поляризації елементарного об'єму діелектрика та породжуваного ним електричного поля визначено, що рівняння двоконтинуумної механіки перетворюються у зв'язані динамічні рівняння відносно макропереміщень нейтральних молекул і напруженостей електричного поля, які описують п'єзоелектричні та електрострикційні ефекти.
Індекс рубрикатора НБУВ: В379.371
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
9. Двухконтинуумная механика диэлектриков как основа электромагнитомеханики / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2003. — 39, N 8. — С. 28-47. — Библиогр.: 41 назв. — рус.
Запропоновано нову концепцію побудови теорії зв'язаних процесів механіки й електродинаміки деформівних середовищ, що базується на рівняннях двохконтинуумної механіки діелектриків. Розглянуто феноменологічний і дискретно-структурний методи побудови рівнянь, які перетворюються у систему зв'язаних рівнянь відносно переміщень нейтральних молекул і напруженості електричного поля. Рівняння задовольняють принцип відносності Галілея - Ньютона, описують поздовжню електричну та поперечні електромагнітні диспергуючі хвилі, з них як частинний випадок випливають рівняння Максвелла. Сформульовано модель світового ефіру як ідеально-рідкого неполярного діелектрика. Побудована теорія у межах класичної фізики без постулатів Ейнштейна дозволяє пояснити досліди Фізо, Майкельсона та зіркову аберацію.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.106.3 + В379.36
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
10. Двухконтинуумная теория деформирования диэлектриков / Л.П. Хорошун // Доп. НАН України. — 2003. — N 9. — С. 50-58. — Библиогр.: 9 назв. — рус.
The phenomenological and discrete-structural methods of constructing the equations of two-continuum mechanics of dielectrics as the mixture of positive and negative electric charges, connected in pairs as neutral molecules, are proposed. It is shown that the equations satisfy the Galilei - Newton relativity principle .
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.106.5 + В379.32
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22412/а
11. Деформативные свойства и долговременная повреждаемость трансверсально-изотропных композитов при дробно-степенной функции длительной микропрочности / Л.П. Хорошун, Л.В. Назаренко // Приклад. механика. — 2009. — 45, N 1. — С. 71-81. — Библиогр.: 28 назв. — рус.
Викладено принципи побудови теорії довготривалої пошкоджуваності дискретно-волокнистого композита. Процес пошкоджуваності моделюється утворенням стохастично розташованих мікропор на місці зруйнованих мікрооб'ємів у компонентах згідно з довготривалою мікроміцністю, що визначається залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення за критерієм Губера - Мізеса, яке є випадковою функцією координат. Для заданих макронапружень або макродеформацій і довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пористості компонентів, які разом з залежностями макронапруження - макродеформації для дискретно-волокнистого композита з пористими компонентами описують зв'язані процеси деформування і довготривалої пошкоджуваності у часі. Розглянуто конкретну задачу для випадку обмеженої функції довготривалої міцності.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062.2 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
12. Деформирование волокнистого композитного материала с физически нелинейными волокнами и кратковременной микроповреждаемостью матрицы / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 1. — С. 38-47. — Библиогр.: 21 назв. — рус.
Структурна теорія короткочасної мікропошкоджуваності матеріалу узагальнюється на випадок, коли мікропошкодження відбуваються в матриці волокнистого композита, а матеріал волокон деформується за фізично нелінійним законом. Теорія базується на стохастичних рівняннях пружності волокнистого композита з пористою матрицею. Умовою руйнування мікрооб'ємів матеріалу матриці приймається критерій міцності Губера - Мізеса. Сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для матриці композита, що разом з рівняннями зв'язку між макронапруженнями та макродеформаціями волокнистого композита з пористою матрицею і фізично нелінійними волокнами утворюють замкнену систему, яка описує спільний процес фізично нелінійного деформування і мікропошкоджуваності, що відбуваються в різних компонентах композита. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності матриці від макродеформацій і макронапружень в композиті від макродеформацій, а також одержано відповідні криві для одновісного розтягу волокнистого композита у випадку, коли матеріал волокон деформується за законом лінійного зміцнення.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.109 + Ж364.106.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
13. Деформирование зернистого композита при физической нелинейности включений и кратковременной микроповреждаемости матрицы / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2005. — 41, N 2. — С. 3-11. — Библиогр.: 21 назв. — рус.
Відзначено, що структурна теорія короткочасної мікропошкоджуваності матеріалу узагальнюється на випадок, коли мікропошкодження відбуваються в матриці зернистого композита, а матеріал включень деформується за фізично нелінійним законом. В основу покладено стохастичні рівняння пружності зернистого композита з пористою матрицею. Умовою руйнування мікрооб'ємів матеріалу матриці прийнято критерій міцності Губера - Мізеса. Сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для матриці композита, що разом з рівняннями зв'язку між макронапруженнями і макродеформаціями зернистого композита з пористою матрицею і фізично нелінійними включеннями утворюють замкнуту систему, що описує спільний процес фізично нелінійного деформування і мікропошкоджуваності, що відбуваються в різних компонентах композита. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності матриці від макродеформацій і діаграм деформування, а також одержано відповідні криві для одноосного розтягу зернистого композита у випадку, коли матеріал включень є таким, що лінійно зміцнюється.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
14. Деформирование и длительная повреждаемость ортотропных композитов при ограниченной функции длительной микропрочности / Л.П. Хорошун, Л.В. Назаренко // Приклад. механика. — 2009. — 45, N 4. — С. 52-65. — Библиогр.: 27 назв. — рус.
Теорію довготривалої мікропошкоджуваності для однорідних матеріалів, в основу якої покладено рівняння механіки стохастично неоднорідних середовищ, узагальнено на випадок композита з ортотропними включеннями. Процес мікропошкоджуваності компонентів композита змодельовано утворенням в них стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму охарактеризовано його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. Для заданих макронапружень або макродеформацій і довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пористості компонентів. Залежності макронапружень компонентів дискретно-волокнистого матеріалу від часу, макронапружень або макродеформацій від часу одержано для випадку обмеженої функції довготривалої мікроміцності, що апроксимується дрібно-степеневим законом.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062.2 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
15. Деформирование и долговременная повреждаемость волокнистых материалов при дробно-степенном законе микродолговечности матрицы / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2009. — 45, N 11. — С. 59-70. — Библиогр.: 36 назв. — рус.
Для односпрямованих волокнистих композитів побудовано узагальнення теорії довготривалої пошкоджуваності. Процес пошкоджуваності матриці матеріалу моделюється утворенням в ній стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиночного мікрооб'єму матриці характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) матриці. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності матриці волокнистого матеріалу, макронапружень або макродеформацій від часу, а також відповідні криві у випадку дробово-степеневого закону довговічності.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.106.22 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
16. Деформирование и долговременная повреждаемость зернистых композитных материалов при дробно-степенной функции длительной микропрочности / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2008. — 44, N 10. — С. 3-12. — Библиогр.: 35 назв. — рус.
Теорію довготривалої пошкоджуваності для однорідних матеріалів узагальнено на випадок зернистого композита. Процес пошкоджуваності компонентів композита змодельовано утворенням у них стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) компонентів. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності компонентів зернистого матеріалу від часу, макронапружень або макродеформацій від часу, а також одержано відповідні криві у випадку обмеженої мікродовговічності.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062.2 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
17. Деформирование и долговременная повреждаемость зернистых композитных материалов при температурных воздействиях / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 10. — С. 25-35. — Библиогр.: 13 назв. — рус.
Запропоновано теорію довготривалої пошкоджуваності для зернистих композитів з урахуванням температурного впливу. Процес пошкоджуваності компонентів композита моделюється утворенням в них стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Шлейхера - Надаї, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) компонентів з урахуванням температурної складової. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності зернистого матеріалу від часу, макронапружень від часу.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
18. Деформирование и долговременная повреждаемость слоистых материалов при экспоненциально-степенной функции длительной микропрочности / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2009. — 45, N 8. — С. 86-97. — Библиогр.: 38 назв. — рус.
Теорію довготривалої пошкоджуваності узагальнено на випадок шаруватих матеріалів. Процес пошкоджуваності компонентів матеріалу моделюється утворенням в них стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою експоненційно-степеневою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) компонентів. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності компонентів шаруватого матеріалу від часу, макронапружень або макродеформацій від часу, а також одержано відповідні криві для експоненційно-степеневої функції мікродовговічності.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж363.062.2 + В251.104 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
19. Деформирование и долговременная повреждаемость физически нелинейных зернистых композитных материалов / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2011. — 47, N 6. — С. 76-85. — Библиогр.: 11 назв. — рус.
Побудовано теорію довготривалої пошкоджуваності для зернистих композитних матеріалів з фізично нелінійними компонентами. Процес пошкоджуваності компонентів моделюється утворенням в них стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) фізично нелінійних компонентів матеріалу. Побудовано алгоритми обчислення залежностей їх пошкодженості від часу, макронапружень від часу, а також відповідні криві. Досліджено вплив нелінійності матриці на криві макродеформування і пошкоджуваності матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.109-24 + Ж364.062.23
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
20. Деформирование и кратковременная повреждаемость физически нелинейных стохастических композитных материалов / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2009. — 45, N 6. — С. 42-70. — Библиогр.: 87 назв. — рус.
Систематизовано дослідження щодо теорії деформування і короткочасної пошкоджуваності фізично нелінійних однорідних і композитних матеріалів. Одиничне мікропошкодження моделюється утворенням порожньої квазісферичної пори на місці мікрооб'єму, що руйнується за критерієм Губера - Мізеса. Границя мікроміцності приймається випадковою функцією координат. Сформульовано рівняння балансу пористості, що сумісно з рівняннями зв'язку макронапружень і макродеформацій утворить замкнуту систему. Досліджено залежність пошкоджуваності від макродеформацій і діаграми макродеформування однорідних і композитних матеріалів.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
21. Деформирование и микроповреждаемость дискретно-волокнистого композита с трансверсально-изотропными компонентами / Л.П. Хорошун, Л.В. Назаренко // Приклад. механика. — 2003. — 39, N 6. — С. 82-90. — Библиогр.: 13 назв. — рус.
Викладено теорію мікропошкодження матеріалів на основі трансверсально-ізотропної матриці й односпрямовано орієнтованих волокон, які мають форму еліпсоїдів. Мікроруйнування модельовано порожніми порами. Критерій руйнування в мікрооб'ємі приймається у формі Губера - Мізеса, де границя міцності є випадковою функцією координат зі степеневим розподілом або розподілом Вейбулла. Напружено-деформований стан та ефективні властивості матеріалу визначаються на основі рівнянь теорії пружності для матеріалів на основі трансверсально-ізотропної матриці й односпрямованно орієнтованих еліпсоїдів. Замикання рівнянь деформування і мікропошкоджуваності здійснюється на основі рівнянь балансу пористості. Побудовано нелінійні залежності сумісних процесів деформування таких матеріалів і мікропошкодження матриці від макродеформацій. Досліджено вплив на них фізичних і геометричних параметрів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.1-24
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
22. Деформирование слоистого композита при физически нелинейном жестком компоненте и кратковременной микроповреждаемости связующего / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2005. — 41, N 11. — С. 47-56. — Библиогр.: 21 назв. — рус.
Структурну теорію короткочасної мікропошкоджуваності (МП) матеріалу узагальнено на випадок, коли МП відбуваються в зв'язуючому шаруватого композита (ШК), а матеріал жорсткого компонента деформується за фізично нелінійним законом. В основу покладено стохастичні рівняння пружності ШК з пористим зв'язуючим (ШКПЗ). Умовою руйнування мікрооб'ємів матеріалу зв'язуючого прийнято критерій міцності Губера - Мізеса. Сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для зв'язуючого композита, що разом з рівняннями зв'язку між макронапруженнями та макродеформаціями ШКПЗ і фізично нелінійним жорстким компонентом утворюють замкнену систему, яка описує спільний процес фізично нелінійного деформування і МП, що відбуваються в різних компонентах композита. Побудовано алгоритми обчислення залежностей МП зв'язуючого від макродеформацій і діаграм деформування, а також одержано відповідні криві для одновісного розтягу ШК у випадку, коли матеріал жорсткого компонента деформується за законом лінійного зміцнення.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
23. Деформирование физически нелинейных стохастических композитных материалов / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2008. — 44, N 12. — С. 7-38. — Библиогр.: 86 назв. — рус.
Систематизовано дослідження із теорії деформування фізично нелінійних однорідних і композитних матеріалів. Запропоновано алгоритми визначення ефективних деформативних властивостей і напружено-деформованого стану композитних матеріалів зернистої, шаруватої, волокнистої і шарувато-волокнистої структур з фізично нелінійними компонентами та досліджено закономірності їх деформування. Композитні матеріали розглянуто як двокомпонентні матеріали випадкової структури. Розв'язок задачі про їх ефективні властивості побудовано за допомогою методу умовного осереднення. Нелінійні рівняння, що враховують фізичну нелінійність компонентів, розв'язано за допомогою ітераційного методу. Встановлено закони зв'язку між макронапруженнями і макродеформаціями. Досліджено діаграми макродеформування однорідних і композитних матеріалів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.1-2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
24. Дискретизация плоской задачи о растяжении тела с трещиной при нелинейном законе деформирования / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 11. — С. 31-48. — Библиогр.: 20 назв. — рус.
Плоска задача про розтяг тіла з тріщиною за умов кусково-лінійної діаграми деформування зведена за допомогою методу Фур'є-перетворення до системи нелінійних алгебричних рівнянь. На базі числового розв'язання системи для плоских деформівного і напруженого станів ідеального пружно-пластичного матеріалу досліджено зони пластичних деформацій, розподіл напружень і деформацій, переміщення берега тріщини.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.104-24-6
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
25. Дифференциальные уравнения динамики производства в макроэкономике / Л.П. Хорошун // Доп. НАН України. — 2002. — N 4. — С. 83-90. — Библиогр.: 3 назв. — рус.
A new approach to construction of a production function, based on the formulation of physically obvious differential equations, is suggested. The productivity, accumulation, and wear and tear of capital are taken into consideration. The export-import material flows, goods-money relations, and market conjuncture are not considered on this stage of construction.
Індекс рубрикатора НБУВ: У.в611.2 + В161.6
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22412/а
26. Долговременная повреждаемость дискретно-волокнистых композитов с трансверсально-изотропными включениями при экспоненциально-степенной функции длительной микропрочности / Л.П. Хорошун, Л.В. Назаренко // Приклад. механика. — 2009. — 45, N 2. — С. 19-29. — Библиогр.: 28 назв. — рус.
Теорію довготривалої мікропошкоджуваності для однорідних матеріалів, в основу якої покладено рівняння механіки стохастично неоднорідних середовищ, узагальнено на випадок дискретно-волокнистого композита. Процес мікропошкоджуваності компонентів композита моделюється утворенням в них стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення. Для заданих макронапружень або макродеформацій і довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пористості компонентів. Встановлено залежності мікропошкоджень компонентів дискретно-волокнистого матеріалу від часу, макронапружень або макродеформацій від часу у випадку експоненціально-степеневої функції довготривалої мікроміцності.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
27. Задачи устойчивости пластин при кратковременной повреждаемости материала / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2001. — 37, N 2. — С. 96-104. — Библиогр.: 13 назв. — рус.
Розглянуто задачу про стійкість пластин з урахуванням мікропошкоджень у матеріалі, що моделюються порожніми стохастично розташованими мікропорами. Запропоновано два підходи для дослідження стійкості пластин із мікропошкодженнями, які базуються на відомих у теорії стійкості пружно пластичних тіл моделях: концепції дотично-модульного навантаження та концепції тривалого навантаження.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.630.170.4
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
28. К основам теории упруговязкопластического деформирования и упрочнения материалов / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2008. — 44, N 2. — С. 3-18. — Библиогр.: 24 назв. — рус.
Запропоновано термодинамічний та статистичний методи побудови визначальних рівнянь пружнов'язкопластичного деформування та зміцнення матеріалів. В основу термодинамічного методу покладено закон збереження енергії, рівняння балансу ентропії та виникнення ентропії за наявності самозрівноважених внутрішніх мікронапружень, що характеризуються спряженими параметрами зміцнення. Залежності між термодинамічними потоками та силами, що слідують з невід'ємності виникнення ентропії та задовільняють узагальненому принципу Онзагера, а також співвідношення термопружності та вираз для ентропії, що слідують з закону збереження енергії, складають загальні визначальні рівняння. Конкретні визначальні рівняння одержано на підставі представлення швидкості розсіяння енергії у вигляді суми двох складових, які описують трансляційне та ізотропне зміцнення і апроксимуються степеневими та гіперболічносинусоїдальним законами. Виходячи зі стохастичних мікроструктурних уявлень, визначальні рівняння пружнов'язкопластичного деформування та зміцнення побудовано на базі лінійної моделі термопружності та нелінійної моделі Максвелла відповідно для шарових і девіаторних складових мікронапружень і мікродеформацій. Розв'язок задачі про ефективні властивості та напружено-деформівний стан трикомпонентного матеріалу, що побудовано із застосуванням комбінованої схеми Фойхта - Рейсса, приводить до визначальних рівнянь, що збігаються по формі з аналогічними рівняннями, побудованими на базі термодинамічного методу.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.332
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
29. К теории кратковременной микроповреждаемости композитных материалов зернистой структуры / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2000. — 36, N 8. — С. 87-93. — Библиогр.: 16 назв. — рус.
Викладено теорію мікропошкоджуваності зернистих композитів на базі моделювання мікроруйнувань у компонентах порами, заповненими частинками зруйнованого матеріалу, що чинять опір стиску. Критерій руйнування в мікрооб'ємі компонента прийнято в формі Шлейхера - Надаї, що враховує різницю граничних навантажень на розтяг і стиск, де границя міцності є випадковою функцією координат із розподілом Вейбулла. Напружено-деформований стан та ефективні властивості матеріалу визначено на основі стохастичних рівнянь теорії пружності для зернистого композита з пористими компонентами. Замикання рівнянь деформування та мікропошкоджуваності здійснено на базі рівнянь балансу пористості в компонентах. Побудовано нелінійні діаграми сумісних процесів деформування зернистих матеріалів і мікропошкоджуваності матриці. Досліджено вплив на них фізичних і геометричних параметрів.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
30. К теории кратковременной микроповреждаемости композитных материалов зернистой структуры при температурных воздействиях / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2002. — 38, N 1. — С. 79-87. — Библиогр.: 15 назв. — рус.
Наведено теорію мікропошкодження зернистих композитів із урахуванням температурного впливу. Зазначено, що мікроруйнування в компонентах моделюються порами, порожніми або заповненими частинками зруйнованого матеріалу, які чинять опір на стиск. Критерій руйнування в мікрооб'емі компонента приймається у формі Шлейхера - Надаї, який враховує відмінність межових навантажень на розтяг і стиск, де межа міцності є випадковою функцією зі степеневим розподілом або розподілом Вейбулла. Напружено-деформований стан та ефективні властивості матеріалу визначено на основі стохастичних рівнянь теорії термопружності для зернистого композита з пористими компонентами. Замикання рівнянь деформування та мікропошкодженості здійснено на основі рівнянь балансу пористості в компонентах із урахуванням температурної складової. Побудовано нелінійні залежності сумісних процесів деформування зернистих матеріалів та мікропошкодження матриці від макродеформацій і температури. Досліджено вплив на них фізичних і геометричних параметрів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.106.5 + Ж364
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
31. Кратковременная микроповреждаемость волокнистого композитного материала с физически нелинейной матрицей при микроразрушениях в волокнах / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 2. — С. 3-13. — Библиогр.: 21 назв. — рус.
Запропоновано структурну теорію короткочасної мікропошкоджуваності матеріалу у випадку, коли мікропошкодження відбуваються у волокнах волокнистого композита, а матеріал матриці деформується за фізично нелінійним законом. В основу покладено стохастичні рівняння пружності волокнистого композита з пористими волокнами. Умовою руйнування мікрооб'ємів матеріалу волокон приймається критерій міцності Губера - Мізеса. Сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для волокон композита, що разом із рівняннями зв'язку між макронапруженнями і макродеформаціями волокнистого композита з пористими волокнами і фізично нелінійною матрицею утворюють замкнуту систему, яка описує спільний процес фізично нелінійного деформування і мікропошкоджуваності, що відбуваються в різних компонентах композита. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності волокон від макродеформацій і макронапружень в композиті від макродеформацій, а також одержано відповідні графіки для одновісного розтягу волокнистого композита у випадку, коли матеріал матриці деформується за законом лінійного зміцнення.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.104 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
32. Кратковременная микроповреждаемость волокнистых композитных материалов с трансверсально-изотропными волокнами при микроразрушениях в связующем / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2000. — 36, N 12. — С. 78-84. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
Запропоновано теорію мікропошкодженості волокнистих композитів із трансверсально-ізотропними волокнами та мікропошкодженою ізотропною пористою матрицею на основі моделювання мікроруйнувань у матриці порами, які заповнено частинками зруйнованого матеріалу, що чинять опір на стиск. Критерій руйнування в мікрооб'ємі матриці приймається у формі Шлейхера - Надаї, що враховує різницю граничних навантажень на розтяг і стиск, де границя міцності є випадковою функцією координат із розподілом Вейбулла. Напружено-деформований стан та ефективні властивості матеріалу визначено на основі стохастичних рівнянь теорії пружності для волокнистого композита з пористими компонентами. Замикання рівнянь деформування і мікропошкодженості здійснено на основі рівнянь балансу пористості в матриці. Побудовано нелінійні діаграми сумісних процесів деформування волокнистих матеріалів і мікропошкодженості матриці. Досліджено вплив на них фізичних і геометричних параметрів.
Індекс рубрикатора НБУВ: Л719.2-1с
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
33. Кратковременная микроповреждаемость волокнистых материалов с трансверсально-изотропными волокнами при температурных воздействиях / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2002. — 38, N 6. — С. 74-83. — Библиогр.: 11 назв. — рус.
Викладено теорію мікропошкодження волокнистих матеріалів із трансверсально-ізотропними волокнами з урахуванням температурного впливу. Мікроруйнування в ізотропній матриці змодельовано порами, порожніми або заповненими частинками зруйнованого матеріалу, що чинять опір на стиск. Критерій руйнування в мікрооб'ємі матриці прийнято у формі Шлейхера - Надаї, що враховує різницю граничних навантажень на розтяг і стиск, де границя міцності є випадковою функцією координат зі степеневим розподілом або розподілом Вейбулла. Напружено-деформівний стан та ефективні властивості матеріалу визначено на основі рівнянь теорії термопружності для волокнистих матеріалів з пористою матрицею. Замикання рівнянь деформування та мікропошкоджуваності здійснено на основі рівнянь балансу пористості в матриці з урахуванням температурної складової. Для різних видів навантаження побудовано нелінійні залежності сумісних процесів деформування волокнистих матеріалів і мікропошкодження матриці від макродеформацій за дії температури. Досліджено вплив на них фізичних і геометричних параметрів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.106.5 + Ж364.106
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
34. Кратковременная микроповреждаемость зернистого материала при физически нелинейном деформировании / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2004. — 40, N 6. — С. 71-80. — Библиогр.: 17 назв. — рус.
Викладено узагальнення структурної теорії короткочасної мікропошкоджуваності матеріалу у випадку, коли неушкоджений матеріал компонентів зернистого композита деформується нелінійно. В основу покладені стохастичні рівняння пружності зернистого композита з пористими компонентами, матеріал каркасів яких деформується за фізично нелінійними законами. Умовою руйнування мікрооб'ємів матеріалів компонентів приймається критерій міцності Губера - Мізеса. Сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для фізично нелінійних матеріалів компонентів, що разом з рівняннями зв'язку між макронапруженнями та макродеформаціями зернистого композита з пористими фізично нелінійними компонентами утворює замкнену систему, що описує спільний процес фізично нелінійного деформування і мікропошкоджуваності. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності компонентів від макродеформацій і діаграм деформування, а також побудовано відповідні криві для одновісного розтягу матеріалу у випадку, коли мікроруйнування відбуваються в матеріалі матриці, що лінійно змінюється, а включення є лінійно пружними і мікроруйнування в них відсутнє.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.1-2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
35. Кратковременная микроповреждаемость слоистого материала с нелинейностью связующего и микроразрушениях в жестком компоненте / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2005. — 41, N 12. — С. 3-12. — Библиогр.: 21 назв. — рус.
Запропоновано структурну теорію короткочасної мікропошкоджуваності (МП) матеріалу у випадку, коли МП відбуваються в жорсткому компоненті (ЖК) двокомпонентного шаруватого композита (ШК), а матеріал зв'язуючого деформується за фізично нелінійним законом. В основу покладено стохастичні рівняння пружності ШК з пористим ЖК (ПЖК). Умовою руйнування мікрооб'ємів матеріалу ЖК приймається критерій міцності Губера - Мізеса. Сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для ЖК композита, що разом із рівняннями зв'язку між макронапруженнями і макродеформаціями ШК з ПЖК і фізично нелінійним зв'язуючим утворюють замкнену систему, яка описує спільний процес фізично нелінійного деформування і МП, що відбуваються в різних компонентах композита. Побудовано алгоритми обчислення залежностей МП ЖК від макродеформацій і діаграм деформування, а також одержано відповідні криві для одновісного розтягу ШК у випадку, коли матеріал зв'язуючого деформується за законом лінійного зміцнення.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж363.062.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
36. Кратковременная микроповреждаемость слоистых материалов при температурных воздействиях / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2002. — 38, N 4. — С. 60-68. — Библиогр.: 16 назв. — рус.
Викладено теорію мікропошкодження шаруватих матеріалів з урахуванням температурного впливу. Мікроруйнування в компонентах змодельовано порами, порожніми або заповненими частинками зруйнованого матеріалу, що чинять опір на стиск. Критерій руйнування в мікрооб'ємі компонента прийнято у формі Шлейхера - Надаї, що враховує різницю граничних навантажень на розтяг і стиск, де границя міцності є випадковою функцією координат зі степеневим розподілом або розподілом Вейбулла. Напружено-деформований стан та ефективні властивості матеріалу визначено на основі рівнянь теорії термопружності для шаруватих матеріалів із пористими компонентами. Замикання рівнянь деформування і мікропошкодженості здійснено на основі рівнянь балансу пористості в компонентах з урахуванням температурної складової. Для різних видів навантаження побудовано нелінійні залежності сумісних процесів деформування двокомпонентних шаруватих матеріалів і мікропошкодження компонента, що руйнується, від макродеформацій за дії температури. Досліджено вплив на них фізичних і геометричних параметрів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
37. Кратковременная микроповреждаемость физически нелинейного волокнистого материала при совместном нормальном и касательном нагружении / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 3. — С. 48-59. — Библиогр.: 26 назв. — рус.
Побудовано узагальнення структурної теорії короткочасної мікропошкоджуваності (МП) матеріалу на випадок, коли неушкоджений матеріал ізотропної матриці волокнистого композита (ВК) із трансверсально-ізотропними волокнами деформується нелінійно під впливом навантажень, що викликають у композиті складний напружений стан, причому мікроруйнування мають місце тільки в матриці. В основу покладено стохастичні рівняння пружності ВК із пористою матрицею, матеріал каркаса якої деформується за нелінійним законом. Критерій руйнування мікрооб'ємів матеріалу матриці приймається у формі Губера - Мізеса. Виходячи з властивості функції розподілу статистично однорідного випадкового поля границі мікроміцності матеріалу, сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для фізично нелінійного матеріалу матриці, що разом із рівняннями зв'язку між макронапруженнями (МН) та макродеформаціями (МД) ВК із пористою фізично нелінійною матрицею утворює замкнену систему, яка описує спільний процес фізично нелінійного деформування та МП. Побудовано алгоритми обчислення залежностей МН у композиті від МД і МП матриці від МД, а також одержано відповідно криві у разі спільної дії нормального та дотичного навантажень на композит у випадку, коли матриця композита деформується за лінійно зміцнювальним законом. Досліджено діаграми деформування залежно від об'ємного змісту волокон і наявності дотичних навантажень для волокнистого композитного матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.106.22
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
38. Кратковременная микроповреждаемость физически нелинейного зернистого материала при совместном нормальном и касательном нагружении / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 12. — С. 48-57. — Библиогр.: 21 назв. — рус.
Викладено узагальнення структурної теорії короткочасної мікропошкоджуваності матеріалу для випадку, коли неушкоджений матеріал компонентів зернистого композита (ЗК) деформується нелінійно під впливом навантажень, що викликають в композиті складний напружений стан. В основу покладено стохастичні рівняння пружності ЗК з пористими компонентами, матеріал каркасів яких деформується за фізично нелінійними законами. Умовою руйнування мікрооб'ємів матеріалів компонентів приймається критерій міцності Губера - Мізеса. Сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для фізично нелінійних матеріалів компонентів, яке разом з рівняннями зв'язку між макронапруженнями і макродеформаціями ЗК з пористими фізично нелінійними компонентами утворює замкнуту систему, що описує спільний процес фізично нелінійного деформування і мікропошкоджуваності. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності компонентів від макродеформацій і діаграм деформування, а також побудовано відповідні криві за спільної дії нормального і дотичного навантажень на матеріал у випадку, коли мікроруйнування відбуваються в матеріалі матриці, що лінійно зміцнюється, а включення є лінійно пружними без мікроруйнування. Досліджено діаграми деформування залежно від об'ємного змісту включень і наявності дотичних навантажень для зернистого композитного матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
39. Кратковременная микроповреждаемость физически нелинейного слоистого материала при совместном нормальном и касательном нагружении / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 4. — С. 62-72. — Библиогр.: 27 назв. — рус.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж363.062.2 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
40. Кратковременная повреждаемость трансверсально-изотропного пьезоэлектрического материала при сложном напряженно-деформируемом состоянии / Л.П. Хорошун, Т.И. Дородных // Приклад. механика. — 2005. — 41, N 3. — С. 79-92. — Библиогр.: 14 назв. — рус.
Досліджено мікропошкодження пористих трансверсально-ізотропних електричних матеріалів у випадку складного макронапруженого стану. Мікроруйнування в компонентах моделюються порами. Критерій руйнування в мікрооб'ємі компонента приймається у формі узагальненого критерія Губера - Мізеса для трансверсально-ізотропного середовища. Границя міцності є випадковою функцією координат зі степеневим розподілом або розподілом Вейбулла. Напружено-деформований стан та ефективні властивості матеріалу визначаються на основі стохастичних рівнянь теорії електропружності. Замикання рівнянь деформування та мікропошкодження здійснюється на базі рівнянь балансу пористості. За заданих двох значень макродеформацій або макронапруженості побудовано діаграми деформування для різних значень напруженості електричного поля; досліджено вплив напруженості електричного поля на мікропошкодження п'єзоелектричних матеріалів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.106.31 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
41. Математическая модель динамики денег и цен в макроэкономике при простом воспроизводстве [DJVU] [PDF]/ Л.П. Хорошун // Доп. НАН України. — 2002. — N 8. — С. 68-74. — Библиогр.: 5 назв. — рус.
A mathematical model of the dynamics of money and prices under simple reproduction is proposed if there are two sectors - enterprises and homeholds. The production of investment goods and amortization of capital aren't taken into account. The model is based on the nonstationary balance equations of goods and money supplies. Consuming and expendable prices are considered, and their linear dependences on the money supply in sectors are introduced. The dynamical differential equations for the money supplies in sectors and prices are constructed. The time evolution of inflation at a saltatory change of parameters of the cycle is investigated. The dependences of the turnover rate of money supplies on production and consumption and the rate of inflation on the rates of money growth, production, and consumption are obtained.
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.7в611
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22412/а
42. Математические модели динамики производства в макроэкономике / Л.П. Хорошун // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2002. — N 3. — С. 99-113. — Библиогр.: 5 назв. — рус.
Запропоновано новий принцип побудови теорії виробничих функцій у макроекономіці, що базується на формулюванні фізично наочних диференціальних рівнянь динаміки виробництва у матеріальній формі, які враховують продуктивність, амортизацію та накопичення реального капіталу. Розглянуто моделі виробництва з однією та довільним числом степенів свободи для закритої і відкритої економіки. Одержано розв'язки конкретних задач, які ілюструють зростання, спад, стабільний і циклічний характер виробництва.
Індекс рубрикатора НБУВ: У.в611
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24036
43. Математические модели и методы механики стохастических композитных материалов / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2000. — 36, N 10. — С. 30-62. — Библиогр.: 125 назв. — рус.
Узагальнено основні підходи щодо математичних моделей та загальних методів розв'язку рівнянь механіки композитних матеріалів стохастичної структури. Вони можуть бути зведені до стохастичних рівнянь теорії пружності структурно-неоднорідного середовища, рівнянь теорії ефективних пружних модулів, рівнянь теорії пружних сумішей або більш загальних рівнянь четвертого порядку. Розв'язок стохастичних рівнянь теорії пружності для довільної області пов'язаний з суттєвими математичними труднощами й може бути здійсненим лише дуже наближено. Побудову рівнянь теорії ефективних модулів пов'язано з розв'язком задачі про ефективні модулі стохастично неоднорідного середовища, яка може бути розв'язана методом збурення, методами моментів або умовних моментів. Найбільш доцільним є метод умовних моментів, який дозволяє обчислити ефективні модулі у двоточковому наближенні, а також визначити нелінійні властивості деформування. Теорія пружних сумішей за структурою рівнянь є більш загальною стосовно теорії ефективних модулів, але відсутність строгого обгрунтування рівнянь стану, а також коректного теоретичного чи експериментального визначення постійних, не дозволяє систематично проводити на її базі розрахунок конструкцій з композитних матеріалів. Більш перспективною є нова модель неоднорідного деформування композитів, що будується з використанням строгих математичних перетворень і усереднення вихідних стохастичних рівнянь, у даному разі визначаються всі постійні. У нульовому наближенні з неї випливають рівняння теорії ефективних модулів, а в першому - рівняння четвертого порядку, більш загальну порівнянні з теорією сумішей.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364-1с11
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
44. Математичне моделювання азимутальної анізотропії теплопровідності верхньої мантії Землі / Г.Т. Продайвода, Л.П. Хорошун, В.П. Коболев, Л.В. Назаренко // Геофиз. журн. — 2000. — 22, N 5. — С. 56-69. — Бібліогр.: 36 назв. — укp.
Методом условных моментов получены прогнозные оценки анизотропии теплопроводности океанической верхней мантии Земли, которые согласуются с параметрами азимутальной сейсмической анизотропии. Доказано, что наличие латеральной (горизонтальной) составляющей кондуктивного теплового потока может пополнять значительные потери тепловой энергии в верхней мантии при ее трансформации в механическую энергию за счет вязкости и силы трения. Горизонтальная составляющая теплового потока в направлении пластического течения вместе с адвекцией масс и тепла может инициировать частичное плавление в астеносфере и сопутствовать размещению верхней мантии по вязкости и перемещению океанической плиты.
Індекс рубрикатора НБУВ: Д213.42с181
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14153
45. Мезомеханика деформирования и кратковременной повреждаемости линейно-упругих однородных и композитных материалов / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 6. — С. 3-42. — Библиогр.: 77 назв. — рус.
Узагальнено структурну теорію мікропошкоджуваності однорідних і композитних матеріалів, в основу якої покладено рівняння і методи механіки мікронеоднорідних тіл стохастичної структури. Одиничне мікропошкодження моделюється квазісферичною порою, пустою або заповненою частинками зруйнованого матеріалу. Процес накопичення мікропошкоджень у разі зростання деформацій моделюється ростом пористості. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму приймається у формі Губера - Мізеса або Шлейхера - Надаї. Границя міцності приймається випадковою функцією координат, одноточковий розподіл якої описується степеневим законом або законом Вейбулла. Напружено-деформований стан і ефективні пружні властивості композита з мікропошкодженнями компонентів визначаються на основі стохастичних рівнянь теорії пружності. Для замикання рівнянь деформування і мікропошкоджуваності сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів. Розв'язок рівнянь будується за допомогою методу умовних моментів із застосуванням ітераційної схеми обчислень. Враховано вплив температури на зв'язані процеси деформування і мікропошкоджуваності. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності компонентів матеріалу і макронапружень від макродеформацій, а також відповідні криві для композитів різної структури. Досліджено вплив температури та опору частинок зруйнованого матеріалу на криві деформування і накопичення мікропошкоджень.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062.2 + В251.1 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
46. Микромеханика долговременной повреждаемости зернистых композитных материалов при неограниченной микродолговечности / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2008. — 44, N 11. — С. 7-17. — Библиогр.: 37 назв. — рус.
Запропоновано узагальнення теорії довготривалої пошкоджуваності однорідних матеріалів на випадок зернистого композита. Процес пошкоджуваності компонентів композита моделюється утворенням в них стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою експоненційно-степеневою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) компонентів. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності компонентів зернистого матеріалу від часу, макронапружень або макродеформацій від часу, а також одержано відповідні криві для необмеженої мікродовговічності.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
47. Микромеханика кратковременной повреждаемости материала при температурных воздействиях / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2001. — 37, N 9. — С. 61-68. — Библиогр.: 6 назв. — рус.
Структурну теорію мікропошкоджуванності однорідного матеріалу узагальнено для випадку температурної дії. В основу покладено стохастичні рівняння термопружності середовища з мікропорами, порожніми або заповненими частинками зруйнованого матеріалу, яке модулює матеріал з розсіяними мікропошкодженнями. Умовою утворення мікропори на місці мікрооб'єму суцільного матеріалу прийнято критерій руйнування Шлейхера - Надаї. Вважається, що частинки зруйнованого матеріалу в мікропорах не чинять опору на всебічний розтяг і зсув, а на всебічний стиск працюють як незруйнований матеріал. Сформульовано рівняння балансу пористості з урахуванням температурної складової, яке разом з рівнянням зв'язку між макронапруженнями, макродеформаціями та температурою утворює замкнену систему, що описує сумісний процес деформування та мікропошкодження. Побудовано нелінійні діаграми деформування і залежності мікропошкодження від макродеформації та температури.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.106.5
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
48. Микромеханика кратковременной повреждаемости слоисто-волокнистых композитов / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2001. — 37, N 5. — С. 84-92. — Библиогр.: 13 назв. — рус.
Побудовано теорію мікропошкодженості шарувато-волокнистих композитів із трансверсально-ізотропними волокнами та мікропошкодженим ізотропним пористим зв'язкувальним на базі моделювання мікроруйнувань у ньому порами, заповненими частинками зруйнованого матеріалу, що чинять опір на стиск. Руйнування в мікрооб'ємі зв'язкувального описано критерієм міцності Шлейхера - Надаї, що враховує різницю граничних навантажень на розтяг і стиск, до того ж границя міцності є випадковою функцією координат із розподілом Вейбулла. Напружено-деформований стан та ефективні властивості матеріалу визначено на базі розв'язків стохастичних рівнянь теорії пружності для шарувато-волокнистого композита з пористим зв'язувальним. Замикання рівнянь деформування і мікропошкодженості здійснено на базі рівнянь балансу пористості у зв'язувальному. Побудовано нелінійні діаграми сумісних процесів деформування шарувато-волокнистих матеріалів і мікропошкодженості матриці за різних фізичних і геометричних параметрів.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
49. Микромеханика кратковременной повреждаемости слоисто-волокнистых композитов при температурных воздействиях / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2002. — 38, N 9. — С. 67-77. — Библиогр.: 12 назв. — рус.
Побудовано теорію мікропошкодження шарувато-волокнистих матеріалів з трансверсально-ізотропними волокнами та пористою ізотропною матрицею із урахуванням температурного впливу. Мікроруйнування в матриці моделюються порами, порожніми або заповненими частинками зруйнованого матеріалу, що чинять опір на стиск. Критерій руйнування в мікрооб'ємі матриці приймається у формі Шлейхера - Надаї, що враховує різницю граничних навантажень на розтяг і стиск, де межа міцності є випадковою функцією координат із степеневим розподілом або розподілом Вейбулла. Напружено-деформований стан та ефективні властивості матеріалу визначаються на основі рівнянь теорії термопружності для шарувато-волокнистих матеріалів з пористою матрицею. Замикання рівнянь деформування та мікропошкодженості здійснюється на основі рівнянь балансу пористості в матриці з урахуванням температурної складової. Для різних видів навантаження побудовано нелінійні залежності сумісних процесів деформування шарувато-волокнистих матеріалів і мікропошкодження матриці від макродеформації за дії температури. Досліджено вплив на них фізичних і геометричних параметрів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.206.5 + В251.104
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
50. Микроповреждаемость нелинейно-упругого материала при сложном напряженном состоянии / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 11. — С. 30-39. — Библиогр.: 20 назв. — рус.
На базі структурної теорії короткочасної мікропошкоджуваності матеріалу досліджено зв'язані процеси деформування та мікропошкоджуваності фізично нелінійного матеріалу за складного напруженого стану. В основу покладено стохастичні рівняння пружності пористого середовища, матеріал каркаса якого деформується за фізично нелінійним законом. Умовою руйнування мікрооб'єму матеріалу приймається критерій міцності Губера - Мізеса. Сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для фізично нелінійного матеріалу, що разом з рівняннями зв'язку між макронапруженнями і макродеформаціями пористого фізично нелінійного матеріалу утворює замкнуту систему, яка описує спільний процес фізично нелінійного деформування та мікропошкоджуваності. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності від макродеформацій і макронапружень у матеріалі від макродеформацій, а також одержано відповідні криві як для двовісного нормального навантаження однорідного матеріалу, так і для спільного впливу нормального та дотичного навантажень на матеріал. Досліджено діаграми деформування залежно від виду напруженого стану для однорідного матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.104
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
51. Моделирование кратковременной микроповреждаемости слоистых композитных материалов / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2000. — 36, N 9. — С. 67-72. — Библиогр.: 9 назв. — рус.
Викладено теорію мікропошкодженості багатокомпонентних шаруватих композитів на базі моделювання мікроруйнувань у компонентах порами, заповнених частинками зруйнованого матеріалу, що чинять опір на стиск. Критерій руйнування в мікрооб'ємі компонента приймається у формі Шлейхера - Надаї, що враховує різницю граничних навантажень на розтяг і стиск, де границя міцності є випадковою функцією координат із розподілом Вейбулла. Напружено-деформований стан та ефективні властивості матеріалу визначаються на базі стохастичних рівнянь теорії пружності для шаруватого композита з пористими компонентами. Замикання рівнянь деформування а мікропошкодженості здійснюється з використанням рівнянь балансу пористості в компонентах. Побудовано нелінійні діаграми сумісних процесів деформування шаруватих матеріалів і мікропошкодженості матриці. Досліджено вплив на них фізичних і геометричних параметрів.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364-1с11
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
52. Модель кратковременной повреждаемости трансверсально-изотропного материала / Л.П. Хорошун, Л.В. Назаренко // Приклад. механика. — 2001. — 37, N 1. — С. 74-82. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
Ефективні деформативні властивості та напружено-деформований стан матеріалу визначено з використанням стохастичних рівнянь теорії пружності, що враховують випадковий характер розташування мікроруйнувань. На базі запропонованої моделі наведено розв'язок задачі про напружено-деформований стан пористого трансверсально-ізотропного пружного матеріалу, що знаходиться за умов однорідного навантаження у разі заданих деформацій. Для цього запропоновано числово-аналітичний алгоритм, що базується на стохастичному методі умовних моментних функцій із наступним застосуванням комбінованого ітераційного методу для розв'язання трансцендентного рівняння. З використанням викладеної методики, як прикладу, побудовано нелінійну діаграму макродеформування та досліджено поведінку трансверсально-ізотропного пористого матеріалу для двовісного розтягу.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж362
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
53. Модель кратковременной повреждаемости трансверсально-изотропного пьезоэлектрического материала / Л.П. Хорошун, Т.И. Дородных // Приклад. механика. — 2003. — 39, N 9. — С. 64-73. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
Викладено теорію мікропошкодження пористих трансверсально-ізотропних п'єзоелектричних матеріалів. Мікроруйнування в компонентах моделюються порами. Критерій руйнування в мікрооб'ємі компонента приймається у формі узагальненого критерію Губера - Мізеса для трансверсально-ізотропного середовища. Границя міцності є випадковою функцією координат зі степеневим розподілом або розподілом Вейбулла. Напружено-деформований стан та ефективні властивості матеріалу визначено на базі стохастичних рівнянь теорії електропружності. Замикання рівнянь деформування та мікропошкодження здійснено на базі рівнянь балансу пористості. Побудовано залежності мікропошкодження від простих макродеформацій і діаграми деформування для різних значень напруженості електричного поля; досліджено вплив напруженості електричного поля на мікропошкодження п'єзоелектричних матеріалів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.106
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
54. Нелинейное деформирование зернистого материала при сложном напряженном состоянии / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 3. — С. 50-60. — Библиогр.: 19 назв. — рус.
Запропоновано алгоритм визначення ефективних деформативних властивостей і напружено-деформованого стану композитних матеріалів зернистої структури з фізично нелінійними компонентами за умов складного напруженого стану та досліджено закономірності деформування зернистого композита (ЗК). ЗК розглянуто як двокомпонентний матеріал випадкової структури. Розв'язок задачі про його ефективні властивості одержано на базі методу умовного осереднення. Для розв'язання нелінійних рівнянь, що враховують фізичну нелінійність компонентів, використано метод послідовних наближень. Встановлено закон зв'язку між макронапруженнями та макродеформаціями. Вивчено залежність ефективних деформативних властивостей ЗК від об'ємного вмісту компонентів і виду напруженого стану.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
55. Общие динамические уравнения электромагнитомеханики диэлектриков и пьезоэлектриков / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 4. — С. 46-61. — Библиогр.: 30 назв. — рус.
Запропоновано новий принцип побудови теорії зв'язаних динамічних процесів електромагнітомеханіки в діелектриках і п'єзоелектриках, що базується на чисто механічному двоконтинуумному опису деформування діелектрика як суміші попарно зв'язаних у нейтральні молекули позитивних і негативних зарядів. Зважаючи на визначення вектора поляризації і породжуваного ним електричного поля (ЕП), рівняння механіки перетворюються в зв'язані рівняння відносно переміщень нейтральних молекул і напруженості ЕП. Рівняння інваріантні відносно перетворень Галілея, описують поздовжню електричну і поперечні електромагнітні диспергуючі хвилі в рухомих діелектриках, а також зв'язані акустичні і електромагнітні хвилі в діелектриках і п'єзоелектриках. З них як частинні випадки одержано рівняння Максвелла і акустичне наближення електропружності п'єзоелектриків. На основі побудованої теорії формулюється модель світового ефіру як близького до ідеального рідкого діелектрика, у якому вільно рухаються небесні тіла і розповсюджуються поперечні електромагнітні хвилі у вигляді взаємних зміщень позитивних і негативних зарядів нейтральних частинок, що утворюють ефір. Така модель дозволяє з єдиної точки зору в межах класичної фізики пояснити фундаментальні досліди Фізо, Майкельсона, Міллера, Галаєва, явище зіркової аберації, ротаційні досліди, які свідчать про існування світового ефіру.
Індекс рубрикатора НБУВ: В379.36 + В379.371.7
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
56. Основы микромеханики повреждаемости материала. 2. Длительная повреждаемость / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 2. — С. 108-121. — Библиогр.: 27 назв. — рус.
Викладено принципи побудови теорії довготривалої пошкоджуваності (ДТП) матеріалу на базі механіки стохастично неоднорідних середовищ. Процес пошкоджуваності моделюється утворюванням стохастично розташованих мікропор на місці зруйнованих мікрооб'ємів, пов'язується з його довготривалою міцністю (ДТМ), що визначається залежністю часу крихкого руйнування (ЗЧКР) від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення за критерієм ДТМ Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. На базі стохастичних рівнянь пружності пористих середовищ визначено ефективні модулі та напружено-деформівний стан матеріалу з мікропошкодженнями. Виходячи з властивостей функцій розподілу і ергодичності випадкового поля ДТМ і ЗЧКР мікрооб'єму від напруженого стану і ДТМ, сформульовано для заданих макронапружень (МН) або макродеформацій (МД) і довільного моменту часу рівняння балансу пористості в скінченночасовій і диференційночасовій формах. Залежності МН - МД і рівняння балансу пористості описують зв'язані процеси деформування та ДТП, що відбуваються у часі.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.104
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
57. Основы микромеханики повреждаемости материала. 1. Кратковременная повреждаемость / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 1998. — 34, N 10. — С. 120-127. — Библиогр.: 9 назв. — рус.
Викладено основи структурної теорії сумісного деформування і мікропошкодження матеріалу, яка базується на моделюванні процесу пошкоджування утворенням системи стохастично розташованих мікропор, порожніх або наповнених зруйнованим матеріалом, у тих мікрооб'ємах матеріалу, де відбуваються мікроруйнування. Критерій руйнування приймається у вигляді граничного значення інтенсивності середніх по незруйнованій частині матеріалу дотичних напружень або у формі Шлейхера-Надаї. Границя міцності приймається випадковою функцією координат, одноточковий розподіл якої описується степеневою залежністю або розподілом Вейбулла. Ефективні деформативні властивості і напружено-деформований стан визначається на основі стохастичних рівнянь теорії пружності, які враховують випадковий характер розташування мікроруйнувань. Для визначення пористості, що змінюється внаслідок мікроруйнувань, сформульовано рівняння балансу пористості. Це дозволяє описати процес деформування і мікропошкодження з урахуванням їх взаємодії, що приводить до нелінійного закону зв'язку між макронапруженнями і макродеформаціями.
Індекс рубрикатора НБУВ: В376 + В251.104
58. Построение динамических уравнений электромагнитомеханики диэлектриков и пьезоэлектриков на основе двухконтинуумной механики / Л. Хорошун // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології: Наук. зб. — 2006. — Вип. 3. — С. 177-198. — Библиогр.: 30 назв. — рус.
Запропоновано новий принцип побудови теорії зв'язаних динамічних процесів електромагнітомеханіки в діелектриках і п'єзоелектриках, що грунтується на чисто механічному двоконтинуумному описі деформування діелектрика як суміші позитивних і негативних зарядів, попарно зв'язаних у нейтральні молекули. Виходячи з визначення вектора поляризації і спричиненого ним електричного поля, рівняння механіки перетворюються в зв'язані рівняння відносно переміщень нейтральних молекул і напруженості електричного поля. Рівняння інваріантні щодо перетворень Галілея та описують поздовжню електричну і поперечні електромагнітні диспергуючі хвилі в рухомих діелектриках, а також зв'язані акустичні й електромагнітні хвилі в діелектриках і п'єзоелектриках. З них як часткові випадки випливають рівняння Максвелла й акустичне наближення електропружності п'єзоелектриків. На базі побудованої теорії формулюється модель світового ефіру як близького до ідеального рідкого діелектрика, у якому вільно рухаються небесні тіла і розповсюджуються поперечні електромагнітні хвилі у вигляді взаємних зміщень позитивних і негативних зарядів нейтральних частинок, що утворюють ефір. Така модель дозволяє з єдиної точки зору в межах класичної фізики пояснити фундаментальні досліди Фізо, Майкельсона, Міллера, Галаєва, явище зіркової аберації, ротаційні досліди, які свідчать про існування світового ефіру.
Ключ. слова: двухконтинуумная механика, диэлектрик, пьезоэлектрик, электродинамика, электромагнитомеханика, мировой эфир, преобразования Галилея
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.106.3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72935
59. Прогнозирование электрострикционных свойств стохастических двухкомпонентных материалов / Л.П. Хорошун, А.Ш. Гафуров, Т.И. Дородных // Доп. НАН України. — 2008. — N 4. — С. 72-80. — Библиогр.: 5 назв. — рус.
The method of conditional moments is developed for the effective electrostriction, a nonlinearly electromechanical effect in inhomogeneous two-component materials. The explicit expressions for an isotropic composite containing spherical isotropic inclusions are given. The influence of the volume fraction of inclusions and the stiffness and electrostrictive properties of a composite material on the effective electrostrictive coefficients are illustrated numerically and discussed.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.063.3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22412/а
60. Связанные процессы деформирования и долговременной повреждаемости волокнистых материалов при температурных воздействиях / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2011. — 47, N 1. — С. 62-72. — Библиогр.: 13 назв. — рус.
Побудовано теорію довготривалої пошкоджуваності для волокнистих композитних матеріалів з урахуванням температурного впливу. Процес пошкоджуваності матриці композита моделюється утворенням в ній стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Шлейхера - Надаї, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) матриці з урахуванням температурної складової. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності матриці від часу, макронапружень від часу, а також одержано відповідні криві та досліджено вплив температури на деформування та мікропошкоджуваність матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.106.2 + В251.109-01 + В251.106.5-01
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
61. Связанные процессы деформирования и долговременной повреждаемости волокнистых материалов при экспоненциально-степенном законе микродолговечности матрицы / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 1. — С. 44-55. — Библиогр.: 12 назв. — рус.
Побудовано узагальнення теорії довготривалої пошкоджуваності на випадок волокнистих матеріалів. Процес пошкоджуваності матриці матеріалу моделюється утворенням в ній стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму матриці характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою експоненційно-степеневою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) матриці. Побудовано алгоритм обчислення залежностей мікропошкоджуваності матриці, макронапружень або макродеформацій від часу, а також відповідні криві для експоненційно-степеневого закону мікродовговічності.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.104 + В251.109 + Ж364.062.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
62. Связанные процессы деформирования и долговременной повреждаемости слоистых материалов при дробно-степенной функции длительной микропрочности / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2009. — 45, N 9. — С. 86-97. — Библиогр.: 37 назв. — рус.
Запропоновано узагальнення теорії довготривалої пошкоджуваності для однорідних матеріалів на випадок шаруватих матеріалів. Процес пошкоджуваності компонентів (шарів) матеріалу моделюється утворенням в них стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, шо характеризує короткочасну міцність за критерієм Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пошкодженості (пористості) компонентів. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності компонентів шаруватого матеріалу від часу, макронапружень або макродеформацій від часу, а також одержано відповідні криві у випадку дробово-степеневої функції довговічності.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062 + В251.104
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
63. Связанные упругие волны в однородных изотропных средах / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 1999. — 35, N 9. — С. 19-28. — Библиогр.: 3 назв. — рус.
Розглянуто тип хвиль у нескінченному пружному середовищі, у яких на відміну від звичайних поздовжніх і поперечних амплітуда синусоїдально залежить від координат площини, поперечної до напрямку розповсюдження тобто, вони являють собою зв'язку біжучих і стоячих хвиль. Поздовжні хвилі такого типу завжди зв'язані з поперечними, а поперечні можуть бути зв'язані з поздовжніми, зв'язані між собою або існувати у вигляді одниєї хвилі як зв'язка біжучої і стоячої хвиль. Зв'язані хвилі мають дві фазові швидкості, що залежать від механічних властивостей середовища, частоти коливань і хвильових чисел стоячих хвиль. У пружному напівпросторі зв'язані поверхневі хвилі мають більш загальний характер у порівнянні з хвилями Релея, мають властивість дисперсії і дозволяють пояснити сейсмологічні спостереження землетрусів - повна відсутність у деяких випадках вертикального переміщення і часто фіксовані горизонтальні переміщення, паралельні фронту хвилі. Врахування зв'язаності пружних хвиль у шарі приводить до більш загального характеристичного рівняння у порівнянні з задачею Релея - Лемба.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.103.5-01
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
64. Связанные уравнения мезомеханики неоднородного деформирования и кратковременной повреждаемости упругих тел / Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 9. — С. 28-37. — Библиогр.: 12 назв. — рус.
Дано формулювання зв'язаних рівнянь неоднорідного деформування та короткочасної пошкоджуванності матеріалу для просторових задач пружності, а також плоского деформованого та плоского напруженого станів. Розглянуто висхідні представлення, що базуються на стохастичній неоднорідності мікроміцності матеріалу, а також окремий випадок розподілу мікроміцності, що призводить до спрощення рівнянь. Як числовий приклад розглянуто цилідричний згин пружного шару.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.1-01
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
65. Системная модель двухконтинуумной механики диэлектриков как основа электродинамики и теории мирового эфира / Л.П. Хорошун // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — N 2. — С. 108-123. — Библиогр.: 13 назв. — рус.
Запропоновано нову концепцію побудови теорії зв'язаних процесів механіки та електродинаміки середовищ, які деформуються. Концепція базується на двохконтинуумній механіці діелектриків. Розглянуто феноменологічний і дискретно-структурний методи побудови рівнянь, які перетворюються у систему зв'язаних рівнянь відносно переміщень нейтральних молекул і напруженості електричного поля. Рівняння задовольняють принцип відносності Галілея - Ньютона, описують поздовжню електричну та поперечні електромагнітні диспергуючі хвилі. З них як частинний випадок можна одержати рівняння Максвелла. Сформульовано модель світового ефіру як ідеально рідкого діелектрика. Теорія побудована в межах класичної фізики без постулатів Ейнштейна, дозволяє пояснити досліди Фізо, Майкельсона та зіркову аберацію.
Індекс рубрикатора НБУВ: В313 + В379.3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24036
66. Теория долговременной микроповреждаемости однородного материала при физически нелинейном деформировании / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2011. — 47, N 5. — С. 68-78. — Библиогр.: 12 назв. — рус.
Запропоновано теорію довготривалої пошкоджуваності для фізично нелінійних однорідних матеріалів. Процес пошкоджуваності матеріалу моделюється утворенням в ньому стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. Для довільного моменту часу наведено рівняння балансу пошкодженості (пористості) фізично нелінійного матеріалу. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності матеріалу від часу, макронапружень від часу, а також відповідні криві. Досліджено вплив нелінійності матеріалу на криві його макродеформування і пошкоджуваності.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.104-2-01 + Ж306.223
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
67. Теория кратковременной микроповреждаемости однородного материала при физически нелинейном деформировании / Л.П. Хорошун, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2004. — 40, N 4. — С. 35-43. — Библиогр.: 16 назв. — рус.
Структурну теорію короткочасної мікропошкоджуваності матеріалу узагальнено на випадок фізично нелінійного закону деформування неушкодженого матеріалу. В основу покладено стохастичні рівняння пружності пористого середовища, матеріал каркаса якого деформується за фізично нелінійним законом. Умовою руйнування мікрооб'єму матеріалу приймається критерій міцності Губера - Мізеса. Сформульовано рівняння балансу зруйнованих мікрооб'ємів для фізично нелінійного матеріалу, що разом з рівняннями зв'язку між макронапруженнями та макродеформаціями пористого фізично нелінійного матеріалу утворює замкнену систему, що описує спільний процес фізично нелінійного деформування і мікропошкоджуваності. Побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджуваності від макродеформацій і діаграм деформування, а також побудовано відповідні графіки для одновісного розтягу матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.1-2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
68. Термодинамические и статистические основы теории упруговязкопластического деформирования и упрочнения материалов / Л.П. Хорошун // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — 2008. — 51, N 3. — С. 52-68. — Библиогр.: 23 назв. — рус.
Предложены термодинамический и статистический методы построения определяющих уравнений упруговязкопластического деформирования и упрочнения материалов. В основу термодинамического метода положены закон сохранения энергии, уравнения баланса энтропии и возникновения энтропии при наличии самоуравновешенных внутренних микронапряжений, которые характеризуются сопряженными параметрами упрочнения. Зависимости между термодинамическими потоками и силами, которые следуют из неотрицательности возникновения энтропии и удовлетворяют обобщенному принципу Онзагера, а также соотношения термоупругости и выражение для энтропии, которые следуют из закона сохранения энергии, составляют общие определяющие уравнения. Конкретные определяющие уравнения получены на основании представления скорости рассеяния энергии в виде суммы двух составляющих, которые описывают трансляционное и изотропное упрочнение и аппроксимируются степенными и гиперболически-синусоидальными законами. Исходя из стохастических микроструктурных представлений, определяющие уравнения упруговязкопластического деформирования и упрочнения построены на основе линейной модели термоупругости и нелинейной модели Максвелла соответственно для шаровых и девиаторных составляющих микронапряжений и микродеформаций. Решение задачи об эффективных свойствах и напряженно-деформированном состоянии трехкомпонентного материала, построенное с применением комбинированной схемы Фойхта - Рейсса, приводит к определяющим уравнениям, которые по форме совпадают с аналогичными уравнениями, построенными термодинамическим методом.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.332 + Ж304
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж64699
69. Уравнения электромагнитомеханики диэлектриков и модель мирового эфира / Л.П. Хорошун // Доп. НАН України. — 2003. — N 10. — С. 62-69. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
A new conception of constructing the theory of connected processes of mechanics and electrodynamics in deformed solids is proposed. It is based on the equations of two-continuum mechanics of dielectrics, which are transformed to a system of connected equations concerning displacements of neutral molecules and the intensity of an electric field. The equations satisfy the principle of Galilei-Newton relativity and describe the longitudinal electric and transversal electromagnetic waves with dispersion in moving and deformed dielectrics. The Maxwell equations are a particular case of the constructed equations. The model of world ether is formulated as that of an ideal fluid dielectric. The constructed theory allows one to explain the experiments of Fizeau, Michelson and star-lit aberration in the frame of classic physics without the Einstein postulates.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.106.3 + В379.36
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22412/а
70. Устойчивость выпуклых оболочек вращения из зернистых композитов с физически нелинейной матрицей и повреждающимися включениями / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2008. — 44, N 6. — С. 70-80. — Библиогр.: 12 назв. — рус.
Наведено розв'язок задач про біфуркаційну стійкість оболонок обертання із зернистих композитних матеріалів із фізично нелінійною матрицею та пошкодженими включеннями.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062 + В251.640.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
71. Устойчивость и собственные колебания оболочек с переменными геометрическими и механическими параметрами / Д.В. Бабич, Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2001. — 37, N 7. — С. 18-50. — Библиогр.: 166 назв. — рус.
У рамках уточнених моделей оболонок з застосуванням варіаційно-різницевого методу досліджено біфуркаційну стійкість та власні коливання оболонок обертання зі змінними геометричними та механічними параметрами. Розглянуто характер якісного та кількісного впливу параметрів зовнішньої геометрії, властивостей матеріалу та конструктивних особливостей оболонок на їх критичні значення навантаження і частоти власних коливань.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
72. Устойчивость оболочек вращения из волокнистых композитов с повреждающимся связующим / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2005. — 41, N 10. — С. 75-83. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
Надано постановку та розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість оболонок обертання з волокнистих композитних матеріалів з урахуванням прогресуючої з ростом навантаження пошкоджуваності матриці.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.37 + В251.640.9
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
73. Устойчивость оболочек вращения из волокнистых композитов с учетом длительной повреждаемости наполнителя / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 7. — С. 65-75. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
Виконано постановку, розроблено методику і надано розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість оболонок обертання із волокнистих композитних матеріалів у разі довготривалої пошкоджуваності наповнювача.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.106.2 + В251.640.37
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
74. Устойчивость оболочек вращения из зернистого композитного материала с повреждающимися компонентами / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2004. — 40, N 9. — С. 105-115. — Библиогр.: 8 назв. — рус.
Досліджено стійкість оболонок обертання з зернистого композиційного матеріалу з урахуванням мікропошкоджуваності компонент матеріалу у вигляді системи заповнених зруйнованим матеріалом сфероїдальних пор, концентрація яких збільшується з ростом навантаження. Постановку задачі біфуркаційної стійкості для оболонок обертання здійснено з використанням концепції тривалого навантаження в межах гіпотез Кірхгофа - Лява. Наведено розв'язки задач про стійкість оболонок додатної та нульової гаусової кривини.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062.2 + В251.649.1 + В251.640.9
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
75. Устойчивость оболочек вращения из зернистого композитного материала с физически нелинейными включениями при повреждающейся матрице / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 11. — С. 55-65. — Библиогр.: 9 назв. — рус.
Виконано постановку та дано розв'язок задач про біфуркаційну стійкість оболонок обертання із зернистих композитних матеріалів з фізично нелінійними включеннями і пошкоджуваною матрицею.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
76. Устойчивость оболочек вращения из зернистых композитных материалов при длительной повреждаемости компонентов / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 9. — С. 4-13. — Библиогр.: 11 назв. — рус.
Виконано постановку, наведено методику та дано розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість оболонок обертання із зернистих композитних матеріалів у разі врахування довготривалої пошкоджуваності компонентів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.9 + В251.640.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
77. Устойчивость оболочек вращения при длительной повреждаемости материала / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 2. — С. 115-124. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
Виконано постановку і розв'язок задач про біфуркаційну стійкість оболонок обертання із однорідних матеріалів з врахуванням довготривалої пошкоджуваності.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
78. Устойчивость оболочек вращения при физически нелинейном деформировании и повреждаемости материала / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 5. — С. 35-45. — Библиогр.: 8 назв. — рус.
Виконано постановку і надано розв'язок задач про біфуркаційну стійкість оболонок обертання із фізично нелінійних матеріалів з врахуванням прогресуючої з ростом навантаження пошкоджуваності матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
79. Устойчивость пластин и оболочек из однородных и композитных материалов при кратковременной микроповреждаемости / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2008. — 44, N 3. — С. 3-35. — Библиогр.: 45 назв. — рус.
Проаналізовано результати досліджень біфуркаційної стійкості пластин та оболонок обертання із однорідних і композитних матеріалів у разі прогресуючої із ростом навантаження пошкоджуваності матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж306.22 + В251.603.7
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
80. Устойчивость пластин из волокнистого композитного материала при длительной повреждаемости компонентов / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 5. — С. 97-105. — Библиогр.: 14 назв. — рус.
Виконано постановку i розв'язок задачi про бiфуркацiйну стiйкiсть прямокутних пластин iз волокнистих композитних матерiалiв за умов довготривалої пошкоджуваностi наповнювача.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.630.37-01 + В251.630.9 + Ж364.1
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
81. Устойчивость пластин из волокнистого композитного материала с повреждающимися компонентами / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2005. — 41, N 5. — С. 83-90. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
Виконано постановку і наведено розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість прямокутних пластин із волокнистих композитних матеріалів із урахуванням прогресованої з ростом навантаження пошкоджуваності матриці.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.106.2 + В251.630.37
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
82. Устойчивость пластин из зернистого композита с физически нелинейной матрицей и повреждающимися включениями / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 7. — С. 79-89. — Библиогр.: 8 назв. — рус.
Виконано постановку та надано розв'язок задач про біфуркаційну стійкість прямокутних пластин із зернистих композитних матеріалів з фізично нелінійною матрицею і пошкоджуваними включеннями.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.630.9 + В251.630.37
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
83. Устойчивость пластин из зернистого композитного материала при длительном повреждении компонентов / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 3. — С. 83-93. — Библиогр.: 11 назв. — рус.
Надано постановку та розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість прямокутних пластин із зернистих композитних матеріалів із урахуванням довготривалої пошкоджуваності їх компонентів.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062.2 + В251.630.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
84. Устойчивость пластин из зернистого композитного материала с повреждающимися компонентами / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2004. — 40, N 7. — С. 115-122. — Библиогр.: 8 назв. — рус.
Розглянуто задачу про стійкість пластин із зернистого матеріалу з урахуванням мікропошкоджень в компонентах матеріалу. Мікропошкодження моделюються стохастично розсіяними по компонентах порами, що заповнені зруйнованим матеріалом. Постановку задачі про стійкість пластин здійснено з використанням концепції тривалого навантаження.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.630.37 + В251.630.9
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
85. Устойчивость пластин с учетом повреждаемости физически нелинейного материала / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 9. — С. 79-88. — Библиогр.: 7 назв. — рус.
Виконано постановку і надано розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість прямокутних пластин із фізично нелінійних матеріалів із врахуванням прогресуючої з ростом навантаження пошкоджуваності матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.630.17 + В251.630.9
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
86. Устойчивость прямоугольных пластин из слоистого композитного материала при длительной повреждаемости компонентов / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 12. — С. 67-75. — Библиогр.: 13 назв. — рус.
Надано постановку і викладено методику розв'язання задачі про біфуркаційну стійкість прямокутних пластин із шаруватих композитних матеріалів з урахуванням довготривалої пошкоджуваності несучих шарів. Наведено числові результати.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062 + В251.630.37 + В251.630.9
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
87. Устойчивость прямоугольных пластин из слоистого композитного материала с повреждающимися компонентами / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 5. — С. 64-72. — Библиогр.: 11 назв. — рус.
Виконано постанову та розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість прямокутних пластин з шаруватих композитних матеріалів з урахуванням прогресуючої зі збільшенням навантаження пошкоджуваності наповнювача.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
88. Устойчивость прямоугольных пластин при длительной повреждаемости материала / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2009. — 45, N 7. — С. 78-87. — Библиогр.: 19 назв. — рус.
Виконано постановку і подано розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість прямокутних пластин з однорідних матеріалів з урахуванням довготривалої пошкоджуваності.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.630.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
89. Устойчивость слоистых выпуклых оболочек вращения с учетом микроразрушений в компонентах материала / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 7. — С. 98-106. — Библиогр.: 11 назв. — рус.
Виконано постановку і дано розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість оболонок обертання із шаруватих композитних матеріалів з урахуванням прогресуючої з ростом навантаження пошкоджуваності компонентів матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.37
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
90. Устойчивость слоистых оболочек вращения при длительной повреждаемости слоев / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2011. — 47, N 4. — С. 99-110. — Библиогр.: 13 назв. — рус.
Виконано постановку і запропоновано методику розв'язання задач про біфуркаційну стійкість оболонок обертання із шаруватих композитних матеріалів з урахуванням довготривалої пошкоджуваності несучих шарів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
91. Устойчивость слоистых цилиндрических оболочек при длительной повреждаемости слоев / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2011. — 47, N 3. — С. 110-120. — Библиогр.: 12 назв. — рус.
Надано постановку та наведено розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість циліндричних оболонок із шаруватих композитних матеріалів з урахуванням довготривалої пошкоджуваності несучих шарів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17 + Ж363.062.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
92. Устойчивость цилиндрических оболочек из волокнистого композита при длительной повреждаемости компонентов / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 6. — С. 66-75. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
Виконано постановку і подано розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість циліндричних оболонок з волокнистих композитних матеріалів у разі довготривалої пошкоджуваності наповнювача.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17 + В251.649.1 + В251.640.9 + Ж364.1
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
93. Устойчивость цилиндрических оболочек из волокнистого композита с повреждающимся связующим / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2005. — 41, N 6. — С. 105-112. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
Виконано постановку та надано розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість циліндричних оболонок з волокнистих композитних матеріалів з врахуванням прогресуючої з ростом навантаження пошкоджуваності матриці.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
94. Устойчивость цилиндрических оболочек из зернистого композитного материала с физически нелинейной матрицей и повреждающимися включениями / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 8. — С. 80-91. — Библиогр.: 8 назв. — рус.
Виконано постановку й одержано розв'язок задач про біфуркаційну стійкість циліндричних оболонок із зернистих композитних матеріалів з фізично нелінійною матрицею та пошкоджуваними включеннями.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.37
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
95. Устойчивость цилиндрических оболочек из зернистого композитного материала с физически нелинейными включениями при повреждающейся матрице / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2007. — 43, N 10. — С. 68-79. — Библиогр.: 9 назв. — рус.
Виконано постановку та надано розв'язок задач про біфуркаційну стійкість циліндричних оболонок із зернистих композитних матеріалів з фізично нелінійними включеннями та пошкоджуваною матрицею.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.37 + В251.649.1
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
96. Устойчивость цилиндрических оболочек из зернистых композитных материалов при длительной повреждаемости компонентов / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2010. — 46, N 4. — С. 49-57. — Библиогр.: 12 назв. — рус.
Виконано постановку та дано розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість циліндричних оболонок із зернистих композитних матеріалів з врахуванням довготривалої пошкоджуваності компонентів.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17 + В251.64-24
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
97. Устойчивость цилиндрических оболочек при длительной повреждаемости материала / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2009. — 45, N 10. — С. 71-82. — Библиогр.: 17 назв. — рус.
Виконано постановку і дано розв'язок задач про біфуркаційну стійкість циліндричних оболонок із однорідних матеріалів з врахуванням довготривалої пошкоджуваності.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.649.1 + В251.640.37
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
98. Устойчивость цилиндрических оболочек при микроповреждаемости материала / Д.В. Бабич, Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2002. — 38, N 10. — С. 89-98. — Библиогр.: 6 назв. — рус.
В рамках гіпотез Кірхгофа - Лява дано постановку та одержано розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість циліндричних оболонок з урахуванням пошкоджуваності матеріалу в докритичному напруженому стані. Пошкоджуваність матеріалу пов'язана з неоднорідністю його мікроміцності та моделюється системою порожніх квазісферичних пор, статистично однорідно ізотропно розподілених по об'єму оболонки. Розв'язки задач побудовано для оболонок за умов осьового та радіального стисків.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
99. Устойчивость цилиндрических оболочек при повреждаемости физически нелинейных материалов / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич, Е.Н. Шикула // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 10. — С. 56-66. — Библиогр.: 7 назв. — рус.
Наведено постановку і одержано розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість циліндричних оболонок із фізично нелінійних матеріалів із урахуванням прогресуючої з ростом навантаження пошкоджуваності матеріалу.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17 + В251.649.1
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
100. Устойчивость цилиндрической оболочки из слоистого композитного материала с повреждающимися компонентами / Л.П. Хорошун, Д.В. Бабич // Приклад. механика. — 2006. — 42, N 6. — С. 81-89. — Библиогр.: 9 назв. — рус.
Надано постановку та наведено розв'язок задачі про біфуркаційну стійкість циліндричних оболонок із шаруватих трансверсально-ізотропних композитних матеріалів з урахуванням прогресуючої з ростом навантаження пошкоджуваності наповнювача.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.17
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
101. Учет рассеянного разрушения материала в задачах устойчивости оболочек вращения двоякой кривизны / Д.В. Бабич, Л.П. Хорошун // Приклад. механика. — 2003. — 39, N 1. — С. 84-90. — Библиогр.: 6 назв. — рус.
Викладено підхід до вивчення біфуркаційної стійкості оболонок обертання двоякої кривини з урахуванням мікропошкоджуваності ізотропного матеріалу у вигляді виникнення системи хаотично розсіяних по об'єму пустих сфероїдальних пор, концентрація яких збільшується зі зростанням навантаження. Пошкоджений неоднорідний матеріал моделюється неперервним фізично нелінійним середовищем, механізм нелінійного деформування якого залежить від характеру руйнування та розподілу мікроміцності. Постановку задачі біфуркаційної стійкості для оболонок обертання здійснено з використанням концепції триваючого навантаження в рамках гіпотез Кірхгофа - Лява. Як приклад, наведено розв'язок задачі про стійкість оболонок додатньої гаусової кривини за зовнішнього рівномірного тиску.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.640.37
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
102. Эффективные свойства электрострикции двухкомпонентных материалов стохастической структуры / Л.П. Хорошун, Т.И. Дородных // Приклад. механика. — 2008. — 44, N 9. — С. 3-11. — Библиогр.: 8 назв. — рус.
Розглянуто нелінійний електромеханічний ефект - електрострикцію у неоднорідних двокомпонентних матеріалах. Розроблено метод умовних моментів для ефективних електрострикційних властивостей таких матеріалів. Для ізотропних композитів, які містять орієнтовані включення, надано точні вирази ефективних характеристик. Досліджено вплив форми та концентрації включень на ефективні властивості композитних матеріалів; побудовано відповідні графіки.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.063.3 + В251.109
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
103. Эффективные электроупругие постоянные пористых поликристаллов тригональной симметрии / Л.П. Хорошун, Т.И. Дородных // Приклад. механика. — 2001. — 37, N 10. — С. 63-74. — Библиогр.: 9 назв. — рус.
Розглянуто теорію ефективних властивостей п'єзоелектричних полікристалів, в основу якої покладено стохастичні рівняння електропружності мікронеоднорідного середовища. Вихідні рівняння перетворено на інтегральні, які після умовного осереднення зведено до системи лінійних алгебричних рівнянь відносно середніх за компонентами параметрів. Обчислено ефективні електропружні властивості пористих полікристалів тригонального типу симетрії.
Індекс рубрикатора НБУВ: В251.106.31
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095
104. Cвязанные процессы деформирования и повреждаемости композитов с ортотропными включениями при неограниченной функции длительной микропрочности / Л.П. Хорошун, Л.В. Назаренко // Приклад. механика. — 2009. — 45, N 3. — С. 59-72. — Библиогр.: 25 назв. — рус.
Теорію довготривалої мікропошкоджуваності для однорідних матеріалів, в основу якої покладено рівняння механіки стохастично неоднорідних середовищ, узагальнено на випадок композита з ортотропними еліпсоїдальними включеннями. Процес мікропошкоджуваності компонентів композита моделюється утворенням в них стохастично розташованих мікропор. Критерій руйнування одиничного мікрооб'єму характеризується його довготривалою міцністю, обумовленою залежністю часу крихкого руйнування від ступеня близькості еквівалентного напруження до його граничного значення, що характеризує короткочасну міцність за критерієм Губера - Мізеса, яке приймається випадковою функцією координат. Для заданих макронапружень або макродеформацій і довільного моменту часу сформульовано рівняння балансу пористості компонентів. На базі методу ітерацій побудовано алгоритми обчислення залежностей мікропошкоджень компонентів дискретно-волокнистого матеріалу від часу, макронапружень або макродеформацій від часу, одержані для випадку обмеженої функції довготривалої мікроміцності, що апроксимується експоненціально-степеневим законом.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364.062.2 + В251.104
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29095

105. Термодинамические основы реологии. // Прикладная механика, Киев, 1965

106. К теории изотропного деформирования упругих тел со случайными неоднородностями. // Прикладная механика, Киев, 1967

107. Упругие свойства материалов, армированных однонаправленными короткими волокнами. // Прикладная механика, Киев, 1972

108. Прогнозирование термоупругих свойств материалов, упрочненных однонаправленными дискретными волокнами. // Прикладная механика, Киев, 1974

109. О построении уравнений слоистых пластин и оболочек. // Прикладная механика, Киев, 1978

110. Методы теории случайных функций в задачах о макроскопических свойствах микронеоднородных сред. // Прикладная механика, Киев, 1978

111. Метод условных моментов в задаче механики композитных материалов. // Прикладная механика, Киев, 1987

112. К основам термомеханики пористых насыщенных сред. // Прикладная механика, Киев, 1988

113. Построение уравнений механики сплошной среды на основе потенциала Леннарда - Джонса. // Прикладная механика, Киев, 1995

114. О математической модели неоднородного деформирования композитов. // Прикладная механика, Киев, 1996

к экономической информатике   профессорские статьи   Л. П. ХОРОШУН (РУССКИЙ)   Л. П. ХОРОШУН (УКРАIНЬСКА)


Знаете ли Вы, как разрешается парадокс Ольберса?
(Фотометрический парадокс, парадокс Ольберса - это один из парадоксов космологии, заключающийся в том, что во Вселенной, равномерно заполненной звёздами, яркость неба (в том числе ночного) должна быть примерно равна яркости солнечного диска. Это должно иметь место потому, что по любому направлению неба луч зрения рано или поздно упрется в поверхность звезды.
Иными словами парадос Ольберса заключается в том, что если Вселенная бесконечна, то черного неба мы не увидим, так как излучение дальних звезд будет суммироваться с излучением ближних, и небо должно иметь среднюю температуру фотосфер звезд. При поглощении света межзвездным веществом, оно будет разогреваться до температуры звездных фотосфер и излучать также ярко, как звезды. Однако в дело вступает явление "усталости света", открытое Эдвином Хабблом, который показал, что чем дальше от нас расположена галактика, тем больше становится красным свет ее излучения, то есть фотоны как бы "устают", отдают свою энергию межзвездной среде. На очень больших расстояниях галактики видны только в радиодиапазоне, так как их свет вовсе потерял энергию идя через бескрайние просторы Вселенной. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

НОВОСТИ ФОРУМА

Форум Рыцари теории эфира


Рыцари теории эфира
 10.11.2021 - 12:37: ПЕРСОНАЛИИ - Personalias -> WHO IS WHO - КТО ЕСТЬ КТО - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:36: СОВЕСТЬ - Conscience -> РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА. КОМУ ЭТО НАДО? - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:36: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от д.м.н. Александра Алексеевича Редько - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:35: ЭКОЛОГИЯ - Ecology -> Биологическая безопасность населения - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:34: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА - War, Politics and Science -> Проблема государственного терроризма - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:34: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА - War, Politics and Science -> ПРАВОСУДИЯ.НЕТ - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 12:34: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Вадима Глогера, США - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 09:18: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - New Technologies -> Волновая генетика Петра Гаряева, 5G-контроль и управление - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 09:18: ЭКОЛОГИЯ - Ecology -> ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 09:16: ЭКОЛОГИЯ - Ecology -> ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 09:15: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Екатерины Коваленко - Карим_Хайдаров.
10.11.2021 - 09:13: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Вильгельма Варкентина - Карим_Хайдаров.
Bourabai Research - Технологии XXI века Bourabai Research Institution